دستگاه پركن پودر داخل قوطي

1398/11/01

اين دستگاه بصورت سيلندي وزن پودر را تنظيمكرده وبه داخل قوطي هاي فلزي ويا پلاستيكي هدايت ميكند كه اين قوطي ها ويا ظروف توسط نوار نقاله بطريهارا به سمت نازل دستگاه هدايت ميكند


Top